xóc đĩa đổi thưởng social.bet - trang cá cược tín nhất Việt Nam (Hợp pháp)

Điện thoại: 02253.544.628


QUY CHẾ xóc đĩa đổi thưởng social.bet NĂM 2023

Đăng lúc: 17-02-2023 | Lượt xem: 1079

BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH VÀ QUY CHẾ xóc đĩa đổi thưởng social.bet TRÌNH ĐỘ  TRUNG CẤP VÀ SƠ CẤP NĂM 2023

       BỘ XÂY DỰNG

        TRƯỜNG TRUNG CẤP

     KỸ THUẬT – NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG

Số: 20 /QĐ-TCKT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

                                                 Hải Phòng, ngày 16 tháng 01  năm 2023

 

 QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành quy chế xóc đĩa đổi thưởng social.bet trình độ trung cấp, sơ cấp năm 2023

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT – NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG

Căn cứ vào Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 25/1/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định đào tạo trình độ sơ cấp;

Căn cứ Thông tư số 34/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về việc sửa đổi bổ sung một số điều Thông tư số 42/2015/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định đào tạo trình độ sơ cấp;

Căn cứ vào Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định Quy chế xóc đĩa đổi thưởng social.bet và xác định chỉ tiêu xóc đĩa đổi thưởng social.bet trình độ trung cấp, cao đẳng;

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về sử đổi một số điều của Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình đọ trung cấp, cao đẳng;

Theo đề nghị của Phòng Kế hoạch - Đào tạo.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xóc đĩa đổi thưởng social.bet trình độ trung cấp, sơ cấp năm 2023 của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng;

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Hội đồng xóc đĩa đổi thưởng social.bet , các phòng, khoa, tổ môn và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

-          Như điều 3;

-          Lưu TH.

HIỆU TRƯỞNG

 (đã  ký)

 Th.s Lã Đình Kế

Quy chế TS 2023.docx

Ban xóc đĩa đổi thưởng social.bet

Tin tức liên quan


xóc đĩa đổi thưởng social.bet

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

video

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập:

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.net