xóc đĩa đổi thưởng social.bet - trang cá cược tín nhất Việt Nam (Hợp pháp)

Điện thoại: 02253.544.628


Công khai tài chính

Đăng lúc: 29-03-2019 | Lượt xem: 1676

Công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2018

 

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP

KỸ THUẬT- NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 99A/QĐ -TCKT

Hải phòng , ngày 15 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

V/v Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2018

của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT – NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng;

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-BXD ngày 26/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 1) cho Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng;

- Xét đề nghị của bà Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng (theo biểu đính kèm);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (b/c);

- Các Phòng, Khoa, TBM

- Lưu TH, TCKT.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

ThS. Lã Đình Kế

 

 

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 
 
   
 
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
      Hải Phòng, ngày        tháng      năm 2019
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018
           
            Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
           Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ
        Đơn vị tính: triệu đồng
STT NỘI DUNG Dự toán năm Thực hiện Ước thực hiện/
Dự toán năm (%)
Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (%)
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi nộp NS phí, lệ phí        
I Số thu học phí, lệ phí               100           82.8                82.8  
1 Lệ phí                  -        
2 Học phí                100 82.8                82.8  
II Chi từ nguồn thu phí được để lại        
1 Chi sự nghiệp        
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                100 82.8                82.8  
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
III Số thu phí, lệ phí nộp NSNN        
1 Lệ phí        
2 Phí        
B Dự toán chi  ngân sách nhà nước        
I Nguồn ngân sách trong nước        
1 Chi quản lý hành chính        
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ        
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học
 công nghệ
       
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng        
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề          12.250       12.250 100.0  
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên             9.092          9.092 100.0  
  Kinh phí hoạt động bộ máy            6.592         6.592 100.0  
  KP miễn, giảm học phí theo NĐ/2015/NĐ-CP            2.500         2.500 100.0  
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên             3.158          3.158 100.0  
  KP cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất            3.158         3.158 100.0  
4 Chi sự nghiệp dân y tế dân số và gia đình        
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
5 Chi đảm bảo xã hội        
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
6 Chi hoạt động kinh tế        
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường        
7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin        
8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn        
9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao        
10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
II Nguồn viện trợ        
III Nguồn vay nợ nước ngoài        

 

Download văn bản: /images/Upload/files/Cong khai thuc hien DT 2018(1).pdf

 

Phòng Tài Chính Kế Toán

Bài viết liên quan


xóc đĩa đổi thưởng social.bet

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

video

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập:

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.net