xóc đĩa đổi thưởng social.bet - trang cá cược tín nhất Việt Nam (Hợp pháp)

Điện thoại: 02253.544.628


Công khai tài chính

Đăng lúc: 27-03-2019 | Lượt xem: 1505

Công khai quyết toán ngân sách năm 2017

 

 

BỘ XÂY DỰNG

TRƯỜNG TRUNG CẤP

KỸ THUẬT- NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :  231B/QĐ -TCKT

Hải phòng , ngày 22  tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2017

của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT – NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng;

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

- Căn cứ Biên bản kiểm tra, xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2017 ngày 05/06/2018 của Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Xây dựng;

- Xét đề nghị của bà Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng (biểu số liệu kèm theo);

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Trưởng Phòng Tổng Hợp, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Xây dựng (b/c);

- Các Phòng, Khoa, TBM

- Lưu TH, TCKT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký) 

 

ThS. Lã Đình Kế

 

Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng      
           
QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2017
(Kèm theo Quyết định số  213B/QĐ-TCKT ngày 22  tháng  6    năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Trung
 cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng)
          Đơn vị tính: triệu đồng
STT CHỈ TIÊU Tổng số liệu
báo cáo quyết toán
Tổng số liệu quyết toán được duyệt (xét duyệt) Chênh
lệch
Số quyết toán được duyệt chi tiết từng đơn vị trực thuộc
(nếu có đơn vị trực thuộc)
1 2 3 4 5=4-3 6
A Quyết toán thu, chi nộp NS phí, lệ phí        
I Số thu học phí, lệ phí                       88.2                        88.2    
1 Lệ phí                              -      
2 Học phí                       88.2                        88.2    
II Chi từ nguồn thu phí được để lại        
1 Chi sự nghiệp đào tạo dạy nghề        
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                       88.2                        88.2    
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
III Số thu phí, lệ phí nộp NSNN        
1 Lệ phí        
2 Phí        
B Quyết toán chi  ngân sách nhà nước                12.676.7                 12.676.7    
I Nguồn ngân sách trong nước        
1 Chi quản lý hành chính        
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ        
2.1 Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học
 công nghệ
       
2.2 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng        
2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
3 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề                12.676.7                 12.676.7    
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                  9.176.7                   9.176.7    
3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                     3.500                      3.500    
  KP cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất                     3.500                      3.500    
4 Chi sự nghiệp dân y tế dân số và gia đình        
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
5 Chi đảm bảo xã hội        
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
6 Chi hoạt động kinh tế        
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
7 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường        
7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
8 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin        
8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
9 Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình,
 thông tấn
       
9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
10 Chi sự nghiệp thể dục thể thao        
10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
II Nguồn viện trợ        
III Nguồn vay nợ nước ngoài        

 

Download văn bản: /images/Upload/files/Cong khai QT2017.pdf

Phòng Tài Chính Kế Toán

Bài viết liên quan


xóc đĩa đổi thưởng social.bet

yahoo

Hỗ trợ 1

yahoo

Hỗ trợ 2

  • 02253.544.628
  • 0934509009
  • 02253.544.629
  • 0934279729

video

Khảo sát

Bạn biết đến trang web thông qua đâu?Gửi ý kiến

Thống kê truy cập

  • Truy cập:

Liên kết website

Cổng thông tin điện tử sở GD - ĐTMạng giáo dục edu.net